MAZUMA เครื่องทำน้ำอุ่นมาซูม่า ขนาด4500วัตต์ รุ่นCRYSTAL4.5หมวดหมู่ - เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
ยี่ห้อ - เครื่องทำน้ำอุ่น
รหัส - 140041
ชื่อสินค้า - MAZUMA เครื่องทำน้ำอุ่นมาซูม่า ขนาด4500วัตต์ รุ่นCRYSTAL4.5
สต็อกสินค้า - เหลือเพียง 3 ชิ้น
ขนาดสินค้า - : 30 cm   : 20 cm   : 8.1 cm
น้ำหนัก - 1.14 kg
ค่าขนส่ง - ฟรีค่าขนส่ง

ราคา 1,990 บาท
จากราคาปกติ 2,990
ประหยัดทันที 33%
ราคานี้ใช้ได้จนถึง 2021-12-31

สีขาว

ป้อนรหัสไปรษณีย์เพี่อระบุตัวเลือกในการจัดส่ง

ประกันความพอใจ 100 เปอร์เซ้นต์
 
* สินค้าboonthapanit ราคาดีที่สุดในประเทศไทย
* จัดส่งฟรีสำหรับทุกการสั่งซื้อที่มีน้ำหนักไม่เกิน20 กิโลกรัม และปริมาตร รวมกันสามด้าน(กว้างxยาวxสูง) ไม่เกิน 180เซ็นติเมตร
* ทุกการสั่งซื้อจำเป็นที่จะต้องมีลายเซ็นเมื่อได้รับการส่งมอบสินค้า
* การจัดส่งแบบมาตรฐานในประเทศไทยใช้เวลา 1 - 3 วันทำการ
* สินค้าสามารถคืนได้ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน
* สินค้าชำรุดเสียหายเนื่องจากการจัดส่ง สามารถเปลียนคืนได้ภายใน7วัน
* สามารถเปลียนสินค้าได้ตามเงื่อนไขของสินค้าชนิดนั้นๆ


รายละเอียด

  คุณสมบัติเด่นของสินค้า 
 • ตัดไฟทันทีเมื่ออุณหภูมิเกิน 57 องศำ
 • สำยไฟทนควำมร้อนได้สูง 105 องศำ
 • ออกแบบตำมมำตรฐำน IPX4 ป้องกันน้ำเข้ำเครื่อง

Product details of MAZUMA เครื่องทำน้ำอุ่นมาซูม่า ขนาด4500วัตต์ รุ่นCRYSTAL4.5


 
 • MAZUMA เครื่องทำนำ้อุ่นมาซูม่า ขนาด 4500วัตต์ รุ่นCRYSTAL4.5

 • เครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้ำน้ำผ่ำนร้อนทันที
 • ขดลวดทำควำมร้อน ผลิตมำจำกทองแดง ฉนวนภำยในหุ้มด้วยแมกนีเซียมออกไซด์
 • ไม่ก่อให้เกิดไฟฟ้ารั่ว
 • กระป๋องฮีตเตอร์ เป็นแบบ Grilon ทำจำกพลำสติกไนล่อน ผสมไฟเบอร์ ทนควำมร้อนได้สูง
 • ถึง 200 องศำ และเป็นฉนวนทำงไฟฟ้ำ ปลอดภัย
 • ปรับอุณหภูมิด้วยระบบ Electronic Control ตั้งแต่ 32 - 45 องศำ ตำมควำมเหมำะสม
 • ปลอดภัยด้วยระบบป้องกันไฟฟ้ำรั่ว AUTOMATIC LEAKAGE CURRENT CUT-OFF
 • ตัดการทางานของเครื่องภายใน 0.1 วินำที หำกเกิดกระแสไฟฟ้ำรั่วแม้เพียง 15 มิลลิแอมแปร์
 • ตัวเครื่องภำยนอกผลิตจำกพลำสติกเกรด ABS แข็งแรง ทนทำน ทนควำมร้อนได้สูงถึง 120C
 • ระบบควำมปลอดภัยจำกน้ำร้อนสูง AUTOMATIC OVERHEAT SAFETY CUT-OFF
 • ตัดไฟทันทีเมื่ออุณหภูมิเกิน 57 องศำ
 • สำยไฟทนควำมร้อนได้สูง 105 องศำ
 • ออกแบบตำมมำตรฐำน IPX4 ป้องกันน้ำเข้ำเครื่อง
 • ชุดฝักบัวสีขำว 1 ระดับ ได้รับมำตรฐำนอุตสำหกรรม ด้ำนสิ่งแวดล้อม มอก.2066-2552
 • สินค้ำได้รับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม ด้ำนควำมปลอดภัย มอก.1693-2547
 • ฮีตเตอร์รับประกัน 5 ปี ตัวเครื่องรับประกัน 1 ปี

 

 • รุ่นCRYSTAL 4.5

  BARCODE
  885-2163-00xxxx

  หมำยเลข มอก.(รุ่นระบุ)
  SP1-G45-DFE

  สี
  White

  แรงดันไฟฟ้ำ
  220V.

  ควำมถึ่
  50 Hz.

  กำลังไฟฟ้ำ
  4500W.

  กระแสไฟฟ้ำ
  20.5A.

  เบรคเกอร์
  30A.

  ขนำดสำยไฟ
  4.0 sqmm.

  แรงดันน้ำต่ำสุด
  0.013 Mpa (0.1Bar)

  แรงดันน้ำสูงสุด
  0.414 Mpa (4.0Bar)

  อัตรำกำรไหลน้ำสูงสุด (@ 30 psi)
  7 ลิตร / นาที

  ขนำดเครื่อง กxยxส (ซม.)
  20 x 30 x 8.1

  ขนำดกล่องบรรจุภัณฑ์ กxยxส (ซม.)
  22.5 x 44 x 9.0

  น้ำหนักตัวเครื่อง
  1.14 kg.
 

ข้อมูลจำเพาะของ MAZUMA เครื่องทำน้ำอุ่นมาซูม่า ขนาด4500วัตต์ รุ่นCRYSTAL4.5

รายการสินค้าในกล่อง
 • เครื่องทำนำ้อุ่นมาซูม่า4500วัตต์ รุ่นCRYSTAL4.5
 • ผักบัว
 • อุปกรณ์พื้นฐานในการติดตั้ง
 • คู่มือการใช้งาน
 • บัตรรับประกัน
คุณสมบัติทั่วไป
รหัสสินค้า 140041
โมเดล CRYSTAL4.5
Size (cm) 30x20x8.1
Weight (kg) 1.14
Warranty period 1 ปี
Warranty type การรับประกันภายในประเทศจากผู้ผลิต
Wattage 4500 วัตต์เรตติ้งและรีวิว

เรตติ้งและรีวิว โดย MAZUMA เครื่องทำน้ำอุ่นมาซูม่า ขนาด4500วัตต์ รุ่นCRYSTAL4.5
กรุณาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับสินค้าชิ้นนี้
ให้คะแนนสินค้าชิ้นนี้


หัวข้อรีวิว (ไม่บังคับ) เนื้อหาของรีวิว วิวนี้จะไม่ขึ้นชื่อคนรีวิว

การเขียนรีวิวที่ถูกวิธี
 • เน้นเฉพาะที่ตัวสินค้าและคุณสมบ้ติของสินค้า
 • แสดงความคิดเห็นตามประสบการณ์โดยตรงของคุณ
 • โปรดช่วยอธิบายเพิ่มเติม ว่าทำไมคุณถึงแสดงความคิดเห็นเช่นนั้น


 • แสดงความคิดเห็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับสินค้าโดยตรง
 • กรุณาอย่าแสดงความคิดเห็นที่ไม่เป็นความจริง เบี่ยงเบนหรือนำไปสู่ในทางที่ไม่เป็นจริง
 • ใช้ คำดูหมิ่น หยายคาย ลามก ทำลายชื่อเสียง ข่มขู่ หรือ ภาษาดูถูกผู้อื่น
 • เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น
 • ใส่ ลิงค์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับร้านบุญทาพาณิยช์
 • ใส่ ลิ้งค์เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้รับอนุญาติ หรือ เนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธ์


 • - - เครื่องปรับอากาศ ติดตั้ง-เคลื่อนที่ - -
  - - พัดลมไอเย็น - -
  - - เครื่องซักผ้า - -
  - - Hot PromotionDays - -  หจก. บุญทาพาณิชย์ ตัวแทนจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ชุดสำนักงาน เครื่องนอนเครื่องเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เช่น ทีวี ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องเสียง คอมพิวเตอร์ โน๊คบุ๊ค แทบเล็ต ไอโพน อุปกรณ์ต่อพวงไอทีทุกชนิด และอุปกรณ์การเษตรฯ
  สาขา พาน1 อ.พาน โทร 053-722779   สาขา พาน2 อ.พาน โทร 083-1544176   สาขา หัวดอย อ.เมือง โทร 053-773900   สาขา เวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า โทร 053-781878

  ข้อเสนอพิเศษและโปรโมชั่น!
  GOLD PLATINUM เช็คแต้มสะสมสมาชิก
  เช็คการใช้แต้มสะสม สำหรับพนักงาน

  คูปองสินค้า
  เช็คสถานะการจัดส่งสินค้า

  กดไลค์กดแชร์บุญทาพาณิชย์

  053-722779  Copyright 2013 - 2020 www.boonthapanit.co.th : Page rendered in 0.0801 seconds. CodeIgniter 3.0.6